კანონმდებლობა

საქართველოს იუსტიციის მინისტრის   2007 წლის 15 ივნისის   №174 ბრძანება , დაწესებულებათა არქივების მუშაობის წესების შესახებ

 

საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2010 წლის 31 მარტის    №72  ბრძანება, „დაწესებულებების საქმიანობის პროცესში შექმნილი ტიპობრივი მმართველობითი დოკუმენტების ნუსხის (მათი შენახვის ვადების მითითებით)“ დამტკიცების შესახებ

 

საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბერის №362 ბრძანება, დაწესებულებებში ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების დროებით შენახვის ზღვრული ვადების შესახებ

 

საქართველოს იუსტიციის მინისტრის  2010 წლის 31 მარტის №70 ბრძანება,  ელექტრონული მატარებლის სახით შესანახი დოკუმენტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ

 

საქართველოს მთავრობის  2011 წლის 29 დეკემბერი №506  დადგენილება, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს ეროვნული არქივის მიერ გაწეული მომსახურებისათვის დაწესებული საფასურის ოდენობების, გადახდის წესისა და მომსახურების ვადების დამტკიცების შესახებ

 

საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2008 წლის 13 ნოემბერის №263 ბრძანება, ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების შენახვისა და დაცვის პირობების დამტკიცების შესახებ

 

საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2008 წლის 13 ნოემბერის №262 ბრძანება,  ,,ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების ცენტრალიზებული აღრიცხვის წესის“ დამტკიცების შესახებ

 

საქართველოს კანონი ეროვნული საარქივო ფონდისა და ეროვნული არქივის შესახებ

 

საქართველოს შრომის კოდექსი

 

საქართველოს პრეზიდენტის 1999 წლის 1 ივლისის  №414  ბრძანებულება, საქმისწარმოების ერთიანი წესების დამტკიცებისა და ამოქმედების შესახებ

 

საქართველოს კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ

 

საქართველოს კონსტიტუცია

 

აფხაზეთის ავტონომოიური რესპუბლიკის კონსტიტუცია